Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 De algemene voorwaarden van Erken je Inslag zijn van toepassing op alle orders en opdrachten die met haar overeengekomen is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2 Begrippen

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Erken je Inslag een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt; b. De overeenkomst: de overeenkomst die is gesloten tussen opdrachtgever en Erken je Inslag betreffende het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coachen en interventies in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Aanbiedingen van Erken je Inslag zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.

3.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Erken je Inslag, en moeten deze op eerste verzoek aan haar worden teruggegeven. Zij mogen niet worden vermenigvuldigd, worden nagemaakt of aan derden worden verstrekt dan wel ter inzage worden gegeven, tenzij daar voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 4 Betaling, opschorting en ontbinding

4.1 De facturen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden voldaan tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst langer dan 3 maanden voorafgaand aan de datum van uitvoering van de overeenkomst is gesloten, is opdrachtgever direct 25% van de totale som verschuldigd. De resterende 75% is opdrachtgever verschuldigd uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Erken je Inslag is in dat geval bevoegd zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,0% per maand over de openstaande som.

4.3 In geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op opdrachtgever rustende verplichting, is Erken je Inslag gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere haar toekomende rechten.

4.4 Indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de overeenkomst geheel of voor het gebrekkige gedeelte door Erken je Inslag worden ontbonden onverminderd haar recht op vergoeding van alle (ontbindings-)schade.

4.5 Betaling in termijnen is alleen mogelijk in overleg met Erken je Inslag. Voor de aanvangsdatum dient 25% van de factuur te zijn voldaan, het resterende bedrag wordt betaald in maximaal 3 termijnen namelijk voor aanvang van de 3e, 7e en 10e lesdag.

Artikel 5 Reclames

Klachten over de aan opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten dienen zo spoedig mogelijk maar binnen uiterlijk 2 weken na levering of de datum van presteren schriftelijk en gemotiveerd aan Erken je Inslag te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en gepresteerde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die haar op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan tenzij anders is overeengekomen of op grond van gebruik anders mag worden aangenomen.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Erken je Inslag, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever, totdat alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst door opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

Opdrachtgever is jegens derden te allen tijde verplicht geheimhouding te betrachten daar waar het de strekking van de diensten en de goederen van Erken je Inslag betreft. Indien opdrachtgever zich hier niet aan houdt, verbeurt zij een schadevergoeding van € 10.000 per incident onverlet het recht van Erken je Inslag om de reële schade te vorderen indien deze hoger is dan € 10.000.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, documenten en goederen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “Informatie”) berusten uitsluitend bij Erken je Inslag of haar licentiegevers.

8.2 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij Erken je Inslag schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Erken je Inslag is beperkt tot het bedrag van de opdracht die is tot stand gekomen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Artikel 10 Inbreuk rechten van derden

Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt Erken je Inslag gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en wordt Erken je Inslag gevrijwaard tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

Artikel 11 Tijdelijke overmacht en annulering

11.1 Partijen zullen elkaar onverwijld in kennis stellen wanneer zij in overmacht verkeren. Onder overmacht aan de zijde van Erken je Inslag wordt verstaan: omstandigheden waardoor nakoming door Erken je Inslag (tijdelijk) wordt gehinderd, zoals bij onvoorziene omstandigheden als overstroming, epidemieën, (burger)oorlog, stakingen, ziekte of substantiële logistieke problemen.

11.2 Indien de overmacht tijdelijk is, heeft Erken je Inslag het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen.

11.3 Wanneer opdrachtgever de opdracht annuleert zijn er annuleringskosten verschuldigd. Tot 6 weken voor aanvang €25,00, tussen de 6 en 2 weken voor aanvang 25% van het cursusbedrag, binnen 2 weken voor aanvang 50% van het cursusbedrag.

11.4 De opdrachtgever kan bij verhindering door ziekte of calamiteiten in overleg met Erken je Inslag zoeken naar een passende oplossing. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de klant.

Artikel 12 BTW

De prijzen die zijn genoemd zijn te allen tijde exclusief BTW. Voor particulieren echter zijn de prijzen inclusief BTW.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Erken je Inslag, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met Erken je Inslag, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Breda.